فروشگاه‌ها

فروشگاه‌های بوسان (Bussang)

مغازه‌های محلی در بوسان عبارتند از: نانوایی، قصابی، بقالی، داروخانه، چندین رستوران، و غیره.

چند فروشگاه بزرگ از نوع سوپر مارکت و یک فروشگاه مربوط به ساخت و ساز در فاصله کمتر از ۵ دقیقه از بوسان قرار دارند.